DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Селища >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/166


Вътрешен номер: 79
Инвентарен номер: 
Име: Селищна могила с. Юнаците, Пазарджишко
Описание: Селищната могила (наричана „Плоската могила”) се намира на 1,5 км югозападно от с. Юнаците, в северозападната част на Горнотракийската равнина, върху тераса по течението на р. Тополница, приток на р. Марица. Могилата е с форма на пресечен конус с височина 12 м и диаметри при основата 120 х 115 м. През 1939 г. В. Миков прави сондажно проучване на обекта. В периода 1976 - 2000 г екип под ръководството на Р. Катинчалов и В. Мацанова и с участието на археолози от Археологическия институт в Москва, провежда археологически разкопки в източната част на могилата – около една трета от цялата площ. От 2002 г. теренните проучвания се провеждат по българо-гръцки проект. Културният пласт на обекта съдържа (отгоре надолу): средновековен некропол от 13-14 в.; римско селище и укрепление от 1 – 4 в.; тракийско селище от 1 хил. пр. Хр.; селища от ранна бронзова епоха и селища от късния и ранен халколит. В 6-метровия пласт от бронзовата епоха са установени 17 последователни селища (строителни хоризонта), съществували през 3 – 2 хил. пр. Хр. Селищата са изграждани по предварителен план, с централна незастроена площ и укрепителна система на северната част на селището, състоящата се от ров и дървена палисада. Проучени са 42 жилища от първите два етапа на епохата – правоъгълни по план и 9 абсидни жилища от третия етап. В селищата са разкрити погребения на малки деца, извършени под пода на жилищата или пещите. Западно от могилата са регистрирани сателитни селища от открит тип. В дълбочина стратиграфията на селищната могила съдържа пластове от късния и ранен халколит. Проучени са останките от опожарено селище от края на халколита. След останките са открити и скелети на хора, загинали при нападението над селището. Първото селище с площ около 100 дка е възникнало в началото на халколита – около 4900 г. пр. Хр. През втората половина на ранния халколит (около 4750-4650 г пр. Хр.) върху най-високата му част е издигната глинобитна отбранителна стена, широка 5 м в основата си и запазена височина до 2,80 м. Стената е изгразена от трамбована пръст чакълести камъни, които са се редували; отвън е била обмазана с жълта глина. Пред стената е бил прокопан ров и пред него – още една стена. Укрепителното съоръжение огражда една малка част от селището като цитадела. В цитаделата са разкрити жилищни сгради и обособено производствено пространство. Това е основание селището да се нарече „протоград”. Укрепителното съоръжение е функционирало около 500 години, до загиването на селището от нападение в края на 5 хил. пр. Хр. Разкопките на обекта продължават. Мая Аврамова
Височина: 12 м
Диаметър: 120 х 115 м
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): с. Юнаците, Пазарджишко
Съхранител: 
Дата на създаване: около 4900 г. пр. Хр.
Период на създаване: ранен халколит
Местонахождение: с. Юнаците, Пазарджишко
Библиографски препратки: Миков, В. Селищната могила при с. Юнаците (Пазарджишко) – в: ГПНБМ за 1937-1939, 55-58 – виж и като Приложение ІІ в Селишна могила при село Юнаците, т. І, 1995 г., София, 1939. Катинчаров, Р., В. Мацанова. Разкопки на селищната могила при с. Юнаците, Пазарджишко – в: Праисторически находки и изследвания. Сборник в памет на проф. Георги И. Георгиев, София, 1993.155-173.
Катинчаров Р., Н. Я. Мерперт, В. С. Титов, В. Мацанова, Л.И. Авилова 1995. Селищна могила при село Юнаците (Пазарджишко), т. І, София Тодорова Х. 1986. Каменно-медната епоха в България (пето хилядолетие преди новата ера), София.
Телль Юнаците. Эпохы бронзы 2007. Том 2, часть 1, Москва Бояджиев Я. 2008. Селищна могила Юнаците – в: Българска археология 2008. Каталог към изложба, София, 16-17. БояджиевЯ., Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова 2009. Селищна могила Юнаците – проучвания през 2008 г. – в: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 103-106.
БояджиевЯ., Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова 2010. Селищна могила Юнаците – в: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 95-97.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012